Voorwaarden

Door deze website te gebruiken en met ons te handelen, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden en -service, het privacybeleid en de aansprakelijkheidsverklaring. Mocht u het niet eens zijn met een van deze, raden we u aan niet verder te gaan met het gebruik van onze website.

 1. Deze website dient alleen te worden gebruikt voor uw niet-commerciële doeleinden. Als zodanig is uw persoonlijk gebruik niet voor enig commercieel voordeel of geldelijke betaling.
 2. Gebruik van deze website is onderworpen aan een wettelijk doel. Het is niet toegestaan om het volgende te doen: toegang tot en gebruik van de website die verder gaat dan de voorgeschreven regels van lokale, nationale, federale of internationale regelgevende instanties; ongeoorloofd kopiëren, delen of bekendmaken, verhuren, leasen, uitlenen, verhandelen, verkopen of verkopen van of toegang verlenen tot de informatie en technologie die op de website wordt gebruikt aan derden; het downloaden en verspreiden van gegevens die in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden en de service van deze website; het uitvoeren van enige belemmering van intellectuele eigendomsrechten waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, octrooien, bedrijfsgeheimen, enz .; ongeoorloofd gebruik van onze bedrijfsnamen "ICO Picker" en "Elite Club", evenals e-mailadres en URL; ongeoorloofd vrijgeven van enige verklaring dat u bent aangesloten bij ICO Picker en / of Elite Club zonder onze goedkeuring; het uitvoeren van handelingen die in strijd zijn met de regels van de website tegen misbruik, discriminerende en frauduleuze praktijken; het plaatsen van onjuiste, beledigende, aanstootgevende, schandalige, verfoeilijke, pestende of anderszins ongepaste inhoud, inclusief berichten die direct of indirect betrekking hebben op persoonlijke grieven; het plaatsen van inhoud die als een vorm van misbruik tegen andere leden wordt beschouwd; verzending van spam, ongewenste e-mail, piramidesystemen, ongeoorloofde verzoeken en andere vormen van frauduleuze communicatie; onthullen van vertrouwelijke informatie, hetzij van andere leden of van de website; het plaatsen van bestanden of documenten die virussen, malware, wormen en andere schadelijke codes bevatten; enige activiteit uitvoeren gerelateerd aan het scrapen van websites; ontwijken, omzeilen of opheffen van de beveiliging van de website; de site gebruiken voor concurrentiedoeleinden; koppelen, spiegelen en framen van de website; en het uitvoeren van andere activiteiten die wij schadelijk achten voor de activiteiten en de website.
 3. Door de Gebruiksvoorwaarden en de Service van deze website goed te keuren, stemt u hierbij in met het Privacybeleid en de Disclaimer Statement
 4. Uw persoonlijke en anonieme gegevens zijn onderworpen aan de voorwaarden die worden vermeld in ons privacybeleid
 5. Alle informatie, functies, functies of services op de website kunnen worden gewijzigd naar goeddunken van het managementteam van ICO Picker en Elite Club. U kunt al dan niet op de hoogte worden gebracht van enige wijziging.
 6. ICO Picker en Elite Club behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de website.
 7. ICO Picker en Elite Club behouden zich alle rechten voor om de Gebruiksvoorwaarden en de Service te wijzigen zonder de gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Gebruikers zijn daarom verantwoordelijk voor het verifiëren van eventuele wijzigingen.
 8. Alle inhoud die door gebruikers op ICO Picker wordt geplaatst, is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en -service of toepasselijke lokale, nationale, federale of internationale wetgeving. ICO Picker en Elite Club behouden zich alle rechten voor om inhoud te verwijderen die in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden en Service.
 9. Alle inhoud die door gebruikers op ICO Picker wordt gepost, is onderhevig aan de rechten van ICO Picker en Elite Club om deze inhoud te gebruiken, te kopiëren, weer te geven, uit te voeren, te distribueren, aan te passen, te verwijderen, te exploiteren en te promoten op welke manier dan ook en in commerciële of niet-commerciële commercieel medium of vorm zonder kosten.
 10. ICO Picker en Elite Club houden toezicht op alle inhoud die op de website wordt gepost en onderwerpen dit aan ons recht om een gebruiker te weigeren geplaatste inhoud te plaatsen of bewerken.
 11. U gaat ermee akkoord dat ICO Picker en Elite Club niet aansprakelijk worden gesteld voor enige inhoud of informatie van derden om op hun website te worden opgenomen met hun specifieke links. ICO Picker en Elite Club zijn niet verantwoordelijk voor transacties en transacties tussen u en de website van derden of adverteerders. ICO Picker en Elite Club vergoeden of compenseren u niet voor eventuele verliezen die voortvloeien uit uw transactie met de externe website of adverteerders.
 12. Afwijzing van garanties: ICO Picker en Elite Club geven geen garanties of garanties over deze website. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJST EN ONZE LEVERANCIERS STILZWIJGENDE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN ELKE GARANTIE DAT DE SITE, DE INHOUD EN INFORMATIE VAN DE SITE VERKOOPBAAR ZIJN OF VERKOOPBAAR ZIJN, VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT, NAUWKEURIG, TIJDIG GESCHIKT VOOR EEN BEPAALD DOEL OF BEHOEFTE, NOCH NIET -INFRINGING. WIJ GARANDEREN NIET DAT DEZE SITE, DE INHOUD EN INFORMATIE AAN UW VEREISTEN VOLDOEN, FOUTLOOS, BETROUWBAAR IS OF ZONDER ONDERBREKING ZAL WERKEN.
 13. U mag geen aanspraak maken op geldelijke compensatie als gevolg van schade op deze website of in de inhoud ervan. ICO Picker en Elite Club en zijn leveranciers zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg- of voorbeeldschade, zelfs als we wisten of hadden moeten weten van de mogelijkheid van dergelijke schade.
 14. U stemt ermee in om ICO Picker en Elite Club onverantwoord te beschermen, schadeloos te stellen, te verdedigen en te houden evenals hun eigenaars, werknemers, aannemers, leveranciers en personeel van alle aansprakelijkheden, claims en uitgaven, inclusief juridische kosten, die voortvloeien uit uw gebruik of overtreding van de voorwaarden van deze website.
 15. Door akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden en de dienst, ziet u af van elke vordering die tegen ICO Picker en Elite Club wordt gebruikt op basis van de wetgeving in andere rechtsgebieden, waaronder uw eigen land, permanent instemt met de exclusieve jurisdictie van en locatie in de rechtbanken in Londen over eventuele geschillen, en onderwerpt u aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken om geschillen of claims op te lossen.
 16. Alle voorgaande schriftelijke en mondelinge overeenkomsten worden vervangen door de gebruiksvoorwaarden en -service, het privacybeleid en de disclaimer op deze website. Elk gedeelte dat als ongegrond, niet-afdwingbaar of ongeldig wordt geïnterpreteerd, wordt behandeld op een manier die de wet volgt en de resterende secties blijven volledig van kracht.
 17. ICO Picker en Elite Club behouden zich het recht voor om deze overeenkomst en de Site, geheel of gedeeltelijk, over te dragen, toe te wijzen, in sublicentie te geven of te verpanden aan een persoon (maar zonder uw toestemming).
 18. ICO Picker en Elite Club behouden zich het recht voor om uw gebruik van de website te beëindigen als u bewezen heeft de gebruiksvoorwaarden en -service te hebben geschonden of om andere redenen op basis van onze bevindingen.
 19. Eventuele claims van inbreuk op het auteursrecht op deze website moeten aan ICO Picker en Elite Club worden gemeld door middel van een verklaring over de vermeende overtreding, een fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar of gemachtigde vertegenwoordiger, geïdentificeerd auteursrechtelijk beschermd werk, locatie op de website waar de inhoud of materiaal is vermeend overtreden, contactgegevens van de klagende partij en bijbehorende verklaring. Deze moeten worden verzonden naar ICO Picker en Elite Club.

ICOPicker App